AUSTRALSKÝ OVČÁK
Australian shepherd 
Charakteristika plemene: Characteristics of the breed

Australský ovčák (dále jen AUO) se v posledních stává letech velmi vyhledávaným společníkem, a to nejen díky svému nápadnému a jedinečnému vzhledu (co kus to originál), ale především pro svoji všestrannou a vynikající povahu! Jeho vrozená inteligence, neutuchající aktivita, učenlivost, věrnost a oddanost, vlohy pro práci s dobytkem a koňmi, touha plnit svému pánu to, co mu na očích vidí a  pohybové nadání z něho dělají opravdu populární plemeno. Je to pes s výraznými ovčáckými instinkty, a to nejen pro pasení ale i hlídání. Bezesporu je nejoblíbenějším plemenem posledních 10let především v zemi původu, v USA. Jméno Australský ovčák je tak trochu zavádějící, a na rozdíl od Australského honáckého psa, jehož původ je skutečně v Austrálii, je o trochu složitější. 
Australian shepherd (AUO) has in the past few years become very popular as a companion, not only for his remarkable and original appearance,but mainly for his all-embracing personality.His natural intelligence, never-dying activity, docility, loyalty, ability to work with cattle, sheep and horses, his lust for  fulfilling every wish his owner has and talent for motion, makes Aussie a popular breed. Aussie is a dog with outstanding herding and  also guarding instincts. No question, why has Aussie became in the past 10 years the best popular breed especially in the country of his origin, United States. His name-Australian shepherd- is little bit misleading, and in contrast to Australian cattle dog, whose origin is really from Australia, is the origin of Aussie more complicated.


Na foto Rock+Way +Ana+Sooner+Anais

Původ a historie The origin and history

Zcela přesný počátek chovu není znám – tedy více méně je několik teorií o vzniku plemene AUO. Počátky vzniku plemene se mohou datovat již v 16.-17.století, kdy se do USA začali dostávat evropští osadníci s kříženci ovčáckých plemen, kteří se podobali skotským koliím,ale i se psy typu beardet colie a border colie. Z Německa přicházeli tehdejší „němečtí ovčáci, z Francie Flanderští bovieři. Již v té době byla v Americe známá farmářská kolie, která pracovala s dobytkem. Všichni předchůdci jmenovaných plemen se mohli podílet na vzniku Australského ovčáka. Vliv mělo samozřejmě i to, že se v různých částech Ameriky na vzniku podíleli jiné typy plemen psů, a ti vznikali k různým potřebám v daném regionu.  Nacházíme zmínky o psech jako kaliforsnský ovčák, španělský ovčák, bob-tails, pastor dogs, blues a další. Jako další teorií vzniku AUO se dozvídáme na konci 19 století, kdy Baskové začali migrovat do Austrálie, kam cestovali s ovcemi merino (díky vysoké poptávce o vlnu) a brali s sebou ovčácké psy, které tam dále křížili. Později se vraceli zpět do USA. V té době by se snad dalo říci, že vznikla „nová podoba“ ovčáka, který dostal jméno Australský ovčák. Protože Baskové neměli žádný psaný jazyk a mluvili velmi špatně anglicky, vše co o nich víme,a tím i o historii AUO, je dochováno jen ústně, tedy prostřednictvím legend. Legenda říká že „malí modří psi Basků“ byli v oblibě také u indiánů. Pro zvláštní, často modré oči, tyto psy indiáni nazývali „psi s očima duchů“, a vedli AUO ve významné úctě.
O rozvoj současné podoby plemene Australský ovčák se nejvíce zasloužila organizace nesoucí název Australian Shepherd Club of America (zkratka ASCA), která vznikla díky skupině nadšenců pro toto plemeno v roce 1957. V USA je tato organizace (obdoba jako u nás chovatelský klub) jedna z největších pro jedno plemeno. Zabývá se nejen registrací chovu, vydáváním ASCA rodokmenů, ale věnuje se významně také programu zdraví psů, agility, obedience, pasení, práci s juniory i seniory . Má i mnoho dalších, velmi významných aktivit spojených s tímto plemenem! V roce 1971 skupina odborníků ASCA vytvořila standard plemene, který bez velkých změn platí v této organizaci do dnes. V roce 1985 se část členů ASCA rozhodla pokusit se, aby plemeno Australský ovčák bylo také uznáno AKC (American kennel club), který je jako jediný právoplatným a uznávaným „partnerem“ pro naší FCI organizaci, která zastřešuje chov psů v Evropě. Proto všichni chovatelé AUO, můžeme být vděčni, že se to podařilo a v roce 1991 mohl vzniknout standard AKC pro plemeno Australský ovčák. Ten byl pak později v obdobném znění dne 24.7.1996 převzat z AKC, a plemeno AUO bylo uznáno jako prozatimní plemeno FCI se standardem číslo 342. Takhle to platilo 10let a až v letošním roce(2007), na zatím posledním zasedání předsednictva FCI při světové výstavě v Mexiku, bylo dne 20.6.2007 plemeno Australský ovčák uznáno FCI za právoplatné.
The exact beginning of the Aussie breed is not known-sure there have been few theories about genesis of Australian Shepherd as a breed. The beginning can be dated in about 16-17th century, when european colonists reached USA with crossbreds of shepherd breeds, which looked like scotch collies, also with dogs in bearded and border collies types. From Germany was brought that time German shepherd, from France Flander bouvier. In the USA was already known so called farmer collie, which was used to work with cattle. All these dogs mentioned above could have participated on the creation of the Aussie. A fact, that in every part of America were different types of breeds, adapted to a special work they were used for, had  big influence . Therefore breeds like Californian shepherd, Spanish shepherd, Bobtail, Pastor dog. The another theory of Aussie origin  comes from 19th century, when Basks migrated to Australia with merino sheep (because of the wool demand)  and took their dogs with themselves and bred them over there. Later on they have moved to USA, where the Aussie got his „new“appearance and was named as an Australian shepherd. According to Basks' bad knowledge of english and since having no written language, all we know about Aussies is kept only by legends.
The legend says, that the little blue Basks dogs were also popular by Indians. For their interesting, often blue eyes were Aussies called by Indians as „dogs with ghost eyes“ and were honored by them.Todays' appearance of Aussie has been brought by ASCA ( Australian Shepherd Club of America) who was founded in 1957. This organization has been the greatest  for one breed. It takes care about registration, issuing ASCA pedigrees, also have health programs, participates in agility, obedience, herding, works both with juniors and seniors, and other things that have to do with Aussie breed. In 1971 a group of specialists set up an aussie standard, which keeps valid until today. In 1985 part of ASCA members tried to make Aussie accepted by AKC (American Kennel Club) which is equivalent partner of FCI, organization which takes care of dog breeding in Europe. Therefore we can be happy, that the acceptation to AKC happened in 1991, and the standard was taken by FCI 24th july 1996 and Aussie was accepted as temporary breed under number 342 until 20th june 2007 where was Australian Shepherd accepted by FCI ordinary.
 

Historie chovu v ČR a v Evropě History of breeding in the Czech Republic

I když první jedinec plemene Australský ovčák byl do naší republiky dovezen z USA před více 12lety , do nedávné doby se dali jedinci AUO v České republice počítat na prstech jedné ruky. Především neznalost tohoto plemene a rozmach border kolií, které bylo možno vidět nejen v soutěžích, na obalech krmiv a v televizní reklamě, které se těší rovněž velmi vysoké inteligenci a pracovitosti, a dokonce možná i snadnější dostupnosti, bylo zřejmě příčinou, proč čeští chovatelé na AUO nějak „pozapomněli“. Možná, že i nevhodná a spíše negativní reklama, i když zcela bezdůvodně, byla zpočátku tomuto jedinečnému plemeni spíše na škodu. S rozvojem kynologických sportů, stále větší možností našich chovatelů cestovat do zahraničí a vidět toto plemeno při vrcholných soutěžích, a především možnost, že se stále více lidí setkávat osobně s povahou tohoto plemene, můžeme s hrdostí říci, že je v české plemenné knize spolu s importy a jednotlivými zápisy vrhů štěňat zapsáno již více než 200 jedinců!
Zatímco na Slovensku dosud nebyl odchován jediný vrh, několik jedinců mají v Polsku, a o to velice kvalitních a v mnoha sportech již úspěšně soutěžících. Opačná situace je směrem na západ od nás. Velmi početně jsou aktivní chovatelské stanice zastoupeny  především ve Francii, kde je jich více než 40. Na letošní Národní speciální výstavě ve Francii, která byla spojená již tradičně se závody agility a povahovými testy, bylo přihlášeno více než 320 AUO. V Německu je to přibližně 90 aktivních chov.stanic, kde většina chovatelů zapisuje svá štěňata pouze v ASCA organizaci, nikoliv pod FCI, a v Rakousku je to přibližně 20ch.st. Významný rozvoj s mnoha importy ze země původu probíhá také v Itálii, Španělsku a oblibu má  toto plemeno v mnoha severský zemích. Například ve Finsku je plemeno AUO známo, chováno a aktivně používáno téměř 15 let!

Eventhoug the first Aussie was brought to the Czech Republic for about twelve years ago, there were only few dogs here. It was probably caused by not knowing much about this breed and also the popularity of border collies, which we could see in commercials, competitions, and other places, whose intelligence, diligence and availability made aussie to be a little forgotten.With progress of dog sports had many czech breeders opportunities to travel abroad and to see the Aussie at top competitions. At present time are many people getting in personal touch with Aussies and especially with their character, so we can proudly say, that in the czech studbook are registered together with imports about 200 Aussies at present time. In Slovakia there wasn't bred any litter yet, but in Poland  they have few individuals of high-quality and successful in many sports. On the west of Europe is opposite situation. There are many kennels in France, more then forty. In France this year at the national dog show together with agility competition were more then 320 Aussies. In Germany, there are approximately 90 kennels, where breeders register their dogs only under ASCA, not under FCI, and in Austria there are 20 kennels. Huge expansion of Aussies is due to imports from USA is in Italy, Spain, and many Scandinavian countries. Aussies have been bred in Finland for 15 years.

Celkový vzhled General appearance

Australský ovčák je rozhodně plemenem, které hned tak nepřehlédnete. Je to především díky jeho zářivým barvám v pestré škále, ve které se vyskytuje. Základní barvy jsou bluemerle (modrá merle), redmerle (červená merle), blacktricolor (černá trikolor) a redtricolor (červená trikolor), to vše s bílou i bez ní, s typickými červenými znaky i bez nich. Základní barvy můžete vidět na fotografiích doprovázející celý tento text o plemeni.
AUO je psem střední velikosti a síly kostry, mírně obdélníkového tělesného rámce, jeho délka je tedy o něco větší než kohoutková výška. Je pozorný mrštný a pohyblivý, nikoliv nemotorný nebo těžkopádný. Srst je střední délky a struktury, u samců v dospělosti bývá výrazně silnější osrstění především v oblasti límce.
Australian Shepherd is definitely a breed you will notice- his shiny colours from bluemerle, redmerle, blacktricolor, redtricolor, altogether with or without white, or other markings. The basic colours you can see at the pictures accompanying this text. Aussie is solidly built with moderate bone, is slightly longer than tall of an rectangular look. He is attentive and animated, lithe and agile, definitely not clumsy. The coat is of is of medium texture, straight to wavy  and of medium length. There is a moderate mane and frill, more pronounced in dogs than in bitches.


Nejčastější vybarvení Australských ovčáků, tomto případě vždy s bílou a s červenými znaky
The most common colours in Aussies, in this case always with white and red markings.

Anais Anais Bohemia Acro "Anais" Catawba Acro Puella fera "Kety" Shallow Rivers Wahpeeh Catawba " Wapík" Shallow Rivers Wahcakos AnaCree " Ana"
blacktricolor    +       redmerle       +       bluemerle       +       redtricolor

Za zmínění jistě stojí ještě barva očí australských ovčáků. Ta může být opravdu velmi různá. Oči aussies jsou podle legendy pohledem do duše zemřelých indiánů! Mohou být hnědé, modré, zelené, velmi často a zcela v souladu se standardem bývají mramorované ( různé odsíny a "flíčky" barev v jednom oku) často bývají australští ovčáci různo-ocí , tedy například mají jedno oko modré a jedno oko hnědé ( ale i další kombinace, modré oko a druhé oko mramorované).Rovněž tato originální škála barev očí dělá z australského ovčáka nezaměnitelný originál.

Povaha a charakter Character and temperament

Aussies, jak plemeno AUO někdy nazývají nejen v zemi původu USA, je inteligentní pracovní plemeno se silnými ovčáckými a hlídacími instinkty. Je spolehlivým společníkem a zároveň dostatečně vytrvalý k celodenní práci. Měl by být vyrovnané povahy, dobrosrdečný, zřídka svárlivý,  při prvním setkání může být ovšem poněkud zdrženlivý. Přílišná plachost, bojácnost nebo agresivita je přísně penalizována. Tolik citace ze standardu. Pokud se s AUO setkáte osobně, budete jeho povahou doslova nadšeni, tak jako jsou nadšeni všichni majitelé a chovatelé tohoto „velkého srdce obaleného chlupy“. AUO je 24 hodin naladěný na příjemnou a veselou notu, stále se směje a je vždy ochotný nejen k jakékoliv práci, ale také k hrám. Podle mého názoru je jeho největší předností aktivita a přizpůsobivost. Ovšem jejich aktivita rozhodně nikoho neobtěžuje, protože není nutné, aby byl zaměstnán prací či jen hrou 10hodin denne, jak někteří „rádoby odborníci plemene“ deklarují. Naopak se velice snadno přizpůsobí tomu, co Vás bude bavit a co budete mít čas podnikat. Máte chuť věnovat se agility, potom rád a ochotně bude překonávat překážky. Chcete dělat frisbee, který je v zemi původu, velmi populárním sportem v chytání létajících talířů, potom Váš aussie bude šťastný a ochotný do úmoru chytat Vámi hozený talíř. Jeho pohyblivost je opravdu obdivuhodná, dokáže i „v letu“ (tedy v pohybu ve vzduchu) zcela změnit směr, a proto je právě pro tento sport téměř předurčen.
The Australian Shepherd is an intelligent working dog of strong herding and guarding instincts.He is a loyal companion and has the stamina to work all day. He is well balanced, good natured, seldom quarrelsome. He may be somewhat reserved in initial meetings. Any display of shyness, fear or aggression is to be severely penalized. Enough of connotation from the standard. If you meet the Aussie personally, you would be excited about his character the same way as the breeders of this “fluffy heart” are. Aussie is always in a good mood, smiling, always ready to work or play. His big advantage is his activity and adaptability. Considering the activity, its not like you would have to keep him busy 10 hours per day, how some “would-be experts” declare. Aussie very adaptability to what do you want to do and when. If you want to do agility, he will happily jump across anything, if you rather prefer Frisbee, which is in the USA very popular, he will be excited about catching it.His moveability is so big, he can even change the direction in the air, therefore he is almost determined for this sport.


uvolněný a bezstarostný pohyb AUO
Anais Way,Rock,Anais,Sooner Wahpeeh Wahpeeh také štěňátka jsou v pohybu nádherná

Pro koho se hodí For whom is suitable

AUO se hodí pro každého, kdo si troufne zvládnout tohoto usměvavého středně velkého psa, vždy ochotného k práci i hře. Samozřejmě, jako mezi každými plemeny, i tady se může najít výjimka potvrzující pravidlo. Tedy pecivál, nebo hyperaktivní střela. Pokud se však sami považujete za průměrně aktivního člověka, AUO je tím pravým plemenem právě pro Vás! Hodí se pro všechny sportovní nadšence, kteří nepěstují jen „gaučing“, ale mají zájem také poskytnout čas svému Aussie, který je ovšem potřeba věnovat každému psu. AUO si mohou pořídit všichni, kdo jsou nadšenci kynologických sportů, především těch nově se rozvíjejících – více v práce a použití, majitelé farmy, chovatelé dobytka, ovcí a především koní. Správně vychovaný AUO dokáže zastat kolem stáda práci několika mužů na koních. V České republice, bohužel několik nezodpovědných chovatelů, kteří si zřejmě chtěli zachovat exkluzivitu, udělali plemeni Australský ovčák velmi špatnou reklamu. Především co se týká zdraví - více níže, ale také ohledně toho, kdo by si mohl AUO pořídit apod. Prakticky pasovali Australské ovčáky, na „ těžce nemocné border kolie hodící se do 15. patra paneláku“. Jaksi zapomněli na původní a v mnoha zemích časté využití ovčáckého psa u stáda nebo jako hlídače, kterého majitel po celodenní vykonané práci jen těžko z farmy naložil do vozu a odvezl do městského bytu. Tím ale samozřejmě nechci říci, že by si AUO nezasloužil a nevyžadoval vaší pozornost! Stále zodpovídám mnoho dotazů typu : „Mohu si pořídit AUO, když se mu nemohu věnovat 10hodin denně? Protože to jsem se dozvěděl na nejmenovaných webových stránkách jako nutnost!“ nebo „Mám velkou zahradu, několik hektarů, ale psa prý nesmím mít venku, ale jen v bytě?“. A velmi mnoho podobných otázek. Jednoduchou odpovědí je již zmíněný původ a uplatnění. Rozhodně stejně jako kterýkoli pes,i AUO potřebuje pravidelný a stálý kontakt s lidmi a rodinou, kterou bezmezně miluje, obzvláště  děti, které jsou vychované a nebudou ho trápit! Čím více budete mít času se svému psovi věnovat, tím více budete mít radosti z jeho práce, zábavy a sportu, kterou pak bude raději a lépe s Vámi zdolávat. Rozhodně ale může být trvale ubytován venku, s možností přístupu do domu. Protože má-li něco ochraňovat, musí to považovat za vlastní. A zrovna tak s Vámi velmi dobře může bydlet i v již zmíněném 15. patře ve městě!
Aussie is suitable for anyone who can handle middle size, smiley dog who is always ready to work or play. Of course in any breed there can be extremes, home-bird or hyperactive missile. If you are average active, Aussie is best choice. He is great for sports fanatics and other who don't like “couching”  and like to spend a time with their dog at any canine activity. He is also great in sheep, cattle and horse farms. At herding he can substitute a work of few adult man on horses.Some breeders wanted to keep Aussie an exclusiveness and made a bad look of Aussie, especially with health problems, and this way they have made from Aussie a sick Border collie suitable only for apartments. Somehow they have forgotten th original use of Ausse- a herding and guarding dog, where the owner hardly took the dog after day-long work to city apartment by car. I don't want to say, that your Aussie doesn't deserve your attention! Often I have to answer qustions like “Can I have an Aussie if I can't keep him busy ten hours per day? Because I have read it at some
aussie miluje děti a je zcela oddaný své rodině!webpages where they say its necessity! “ or “ I have a big garden, but I have heard I can't have Aussie outside, only inside?” etc. The answer is-look at the main purpose of existence. Aussie, as any other dog, needs regular contact with his family which he loves, especially children which won't tease him. The more time you spend with your Aussie, the more pleasure you will have from his work or sport success.For sure can Aussie live outside the house and have access to the house. If he should guard something, he needs to know its “his”. And same way he can live with you at the 15th floor in apartment.

Použití Usage
Na fotografiích můžete vidět, že s AUO se můžete věnovat  pasení, využívat ho při práci s koňmi, a nebo dělat opravdu jakýkoliv kynologický sport .

At the pictures you can see that Australian Shepherd can be used in herding, working with horses,
or do any other dog spor
t.

Na fotografiích je bluemerle pejsek Double Rock ( syn našeho Rocka a Any) a blacktricolor Chip )syn naší Way a Chupachups)
 Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Great Lady Bohemia Acro "Chip"
-----------------
Uplatní se při všestranném služebním výcviku – je vynikající při poslušnosti, stopě i obraně!
Aussie is good in obdience. great in guarding and in tracking.Na foto fenka Be Sunny Flash Bohemia Acro "Sunny" ve věku 10 měsíců při agility, na stopě a při cvicích poslušnosti!
At the picutre is Be Sunny Flash Bohemia Acro "Sunny" at the age of 10 months doing agility, tracking ang guarding.


Při nácviku pasení můžete vidět psa BLUE,který je syn našeho Wapíka!
BLUE, son of our Wa
hpeeh, at herding practice.

Na fotografiích vidíte již samostatně pracujícího psa- který je otcem našich očekávaných štěňátek vrhu "C" Bohemia Acro
At the pictures you can see solo working dog- a father of our “C“ litter puppies.

 

Často je využíván i jako pes záchranářský. Je neodmyslitelnou součástí agility teamu, vyniká ve fresbee, flyballu i coursingu. I v ČR je několik sportovních nadšenců, kteří absolvují s AUO dogtrekking - pochody na velké vzdálenosti, velmi často je oblíben mladými vystavovateli v soutěžích junior handling. Jednu, více nebo dokonce i všechny tyto jmenované sporty můžete dělat s jedním psem! Samozřejmě, že bude třeba vynikat jen v některých, ale rozhodně bude s nadšením dělat všechny. U nás je již mnoho zkušených kynologů, jejichž jeden a týž pes vyniká ve služebním i záchranářském výcviku, další aktivně pracuje u ovcí a koní a zároveň s majitelkou běhá agility, couring a miluje obranu a poslušnost. Jiný se velmi rád a úspěšně se předvádí na výstavách, a přitom trénuje vodní záchranařinu, agility i jiné aktivity. Ale i majitelé - začátečníci si díky vysoké inteligenci a snadné cvičitelnosti nemohou AUO vynachválit. Ne každý si psaNeboj mám tě rád, i když nejsi agility šampion! :-) pořizuje pro vrcholový sport, většina z nás ho má pro radost, a nezáleží na tom, jestli je mistrem v oboru nebo ne. Hlavně, že máme radost z pohybu, tedy náš AUO i my.
Aussie is also used as a rescue dog. He is an important part in agility, frisbee, flyball and coursing.Few people in Czech Republic do dogtrekking with their dogs, and some  junior handlers are satisfied with Aussie as a good show dog. You can do any, or all these activities with you Aussie! Surely, your Aussie doesn't have to be excellent in all these activities, but you can often meet dog who is successful rescue and agility, or is good in herding and coursing and so on. Owners beginners are very happy about Aussie's ability to learn quickly, because not everybody is getting an Aussie to participate at the  top competitions. Many people have Aussie for fun, not for winning.aussies jako asistenční pes!
-----------

pasení
------
Way talíř Way talíř Way talíř Way talíř
frisbee - chytání talíře
-------------Wahpeeh agility Wahpeeh agility Wahpeeh agility  Catawba Acro "Kety" Catawba Acro "Kety" Wahpeeh agility
relax :-)Prosto Chudo KEEP SEECRET "Skyppy"relax2 :-)
agility
------
služební sportovní výcvik
Calico Boy,bratr naší Kety,syn našeho Wapíka Calico Boy,bratr naší Kety,syn našeho Wapíka Calico Boy,bratr naší Kety,syn našeho Wapíka Cherry Best for Grat Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Grat Lady Bohemia Acro "Chip" Best for Grat Lady Bohemia Acro "Chip"

----------
Anais na coursingu Anais na coursingu Anais na coursingu Skypy na coursinguSkyppynky druhý kontakt se střapečkem - před během si musela trochu pohrát a tak se i nažhavit:-))))
-------
aussies a voda
Wapík skokan brodění
aussies doslova vodu milují!
----------------------------------------
Jay Sisler dokázal, jak inteligentní a učenliví dokáží australští ovčáci být, již okolo roku 1949!!! Jay Sisler began his dog career with aussies in about 1949
      

Péče a chov Care and breeding

AUO nevyžaduje speciální péči. Péči a krmení je tedy nutno přizpůsobit jeho aktivitě a velikosti. Pokud bude většinu času trávit doma v bytě jen s několika procházkami a o víkendu s výletem na chalupu, budou nároky nižší, než u psa, který celý den pracuje aktivně u stáda. Vždy bychom měli mít na paměti, že AUO tak jako mnoho jiných plemen vyžadují vysoce kvalitní krmení než Rockzkrmování zbytky. Krmná dávka je poněkud nižší než u běžně aktivního německého ovčáka.
Aussie doesn't need any special care, it all depends on the dog's activity. Home staying Aussie with few walks a day will require less, then dog working whole day. Aussie needs a food of a good quality, not leftovers.  He eats little less then German Shepherd.
Anais

Srst je potřeba čas od času pročesat, nejčastěji v období výměny srsti (na jaře a na podzim), ale nevyžaduje v žádném případě každodenní česání, obvykle jedenkrát za 2 týdny bohatě postačí. Srst má takzvanou samočisticí schopnost, ale pokud se budete se svým psem chtít účastnit výstav, musí jeho srst být čistá. Není možné vzít zabahněného psa od ovcí a myslet si, že dosáhnete na ocenění nejvyšší. Přeci jen je výstava přehlídkou krásy a příprava vyžaduje  vykoupání, důkladné vyfénování a vykartáčování.
The coat needs to be brushed time to time, especially when the hair is changing (spring and fall), but does not need everyday brushing. Once in two weeks is just fine. The hair has self cleaning ability, but if you want to attend a dog shows, you can't take your dog from sheep and go exhibit, you need to take care of his coat first. Washing, drying and brushing is matter of course.
Feny plemene AUO jsou většinou vynikající matky, které se příkladně starají o svá velmi životaschopná a čilá štěňata. Ta se rodí i v celkem vysokých počtech, výjimkou není ani 10 štěňat v jednom vrhu. Ovšem nutno pamatovat, že je nemožné, aby se fena sama starala o takto početný vrh, bez pomoci jiné kojné feny, nebo s přikrmováním štěňat každé 2 hodiny z lahve.
Bitches are usually great mothers, they care of their puppies well. Number of  puppies is often big, it can happened, that 10 puppies are born in one litter. It has to be mentioned that with such a big number of puppies the bitch can't handle feeding all of them alone. There has to be other bitch or the owner has to help feeding from a bottle every 2 hours.

Bee Sunny Flash Bohemia Acro Bee Sunny Flash Bohemia Acro Bee Sunny Flash Bohemia Acro Bee Sunny Flash Bohemia Acro

Zdraví Health

Vždy je dobré u každého plemene nezastírat zdravotní problémy, kterými toto plemeno může trpět. Právě ASCA organizace pro Australské ovčáky a především zodpovědní chovatelé se snaží předcházet zdravotním rizikům, která mohou jejich štěňata nevhodným výběrem rodičů mít. AUO, stejně jako mnoho dalších plemen, může trpět očními chorobami, proto  zodpovědný chovatel vyšetřuje dospělé jedince pravidelně každý rok, aby mohl zjistit, zda se některá z onemocnění vyskytla nebo nikoliv. Některá se mohou projevit záhy, jiná klidně až mezi 4. až 5. rokem věku. Vyšetřuje také již štěňata ve věku 6-8 týdnů, a ta tedy k novému majiteli odcházejí již s prvním vyšetřením očí. Dalším onemocněním může být dysplazie kyčelních nebo loketních kloubů, která jak dobře víme není jen doménou „šlechtěných psů“, ale i volně žijících zvířat, například vlků. Proto je nutné, aby oba rodiče před použitím v chovu toto vyšetření absolvovali. Není pak zárukou, že potomci negativních rodičů budou také prosti od této choroby, to by bylo opravdu velmi jednoduché, ale procento výskytu onemocnění štěněte rozhodně vyšetřením rodičů snížíme! Populace Australských ovčáků v České republice pochází většinou z linií, kde má mnoho zdravotních vyšetření již několik generací předků. Bez ohledu na to, že bych chtěla prosazovat nebo obhajovat chov psů s rodokmenem, a zatracovat chov bez rodokmenu, ale u tohoto plemene obzvláště apeluji na všechny, kdo se rozhodnou si jej koupit, aby si štěně pořídili Rock + Anaisz registrovaného chovu, kde rodiče i štěňata prošli zdravotní kontrolou, tedy jednoznačně s rodokmenem! Ušetříte si zklamání z koupě křížence, který Vám z chovu bez rodokmenu může vyrůst, ale především snížíte procento možnosti, že si koupíte těžce nemocného psa.
Its always good to mention a health problems that each breed suffers with. Especially ASCA and responsible breeders try to avoid health risks by caused by crossing wrong individuals. Australian Shepherd together with other breeds can suffer with eye problems, therefore responsible breeder lets adult dogs be examined every year. Some problems appear immediately, others in 4th, 5th year of age.Also puppies should be examined at the age of 6-8 months. Another health problem is hip or elbow dysplasia. With this disease suffer not only purebred dogs, but also wild wolfs. Therefore the x-ray examination of both parents is need to be done. Even when both parents are clear, it doesn't mean that the dog would not have the disease, but its chance is low. The Aussie population in the Czech Republic comes from lines that have examinations many generations back. I am not trying to push forward dogs with pedigrees, but to be honest, if you plan buying a Aussie puppy, buy one from registered litter, because these puppies and parents have the examinations done. Also you would not get disappointed as when your mix breed grows up into something else, and sick.
 

STANDARD  Standard   ZDE HERE

Tento text vyšel také v časopise Planeta zvířat 8/2007!!!
Planta zvířat 8/2007
Článek o naší chovatelské stanici a o našich australáčcích vyšel v časopise Svět psů 9/2007!!!

Skvěle zpracované  video v anglickém jazyce najdete zde Excellent video about aussies here


http://www.youtube.com/watch?v=PKKt7j5VJ_U

Autor textu Jarmila Podzemská, chovatelská stanice Bohemia Acro Author of the original text: Jarmila Podzemská,kennel Bohemia Acro
Autor překladu: Krystýna Červenková  Author of the translation: Kristýna Červenková

fotografie z archivu Bohemia Acro + profesionální fotografové: Miloslav Novotný + Renata Hoffman + Martina Trávníčková
a několik majitelů našich potomků,za což jim velice děkujeme!

Pictures: Archive of
Bohemia Acro + Milosav Novotný + Renata Hoffman and other owners of our puppies. thank you very much !

použité zdroje : historie z knihy All about Aussies autorky Jeanne Joy Hartnagle-Taylor a historie oraganizace ASCA. Další poznatky byli čerpány od chovatelů z USA, kteří se tomuto plemeni věnují více než 30 roků a také osobní zkušeností s chovem psů autorky textu (více než 20roků).
Used sources: history from book All about Aussies, author Jeanne Joy, Hartnagle-Taylor,history of ASCA organization,others from kennels who breed Aussies for more then 30 years and also personal experience with  dog  breeding of the author of the text (20 years)

Na Vaše dotazy ohledně plemene Australský ovčák Vám rádi odpovíme nebo Vás  přivítáme na osobním setkání s tímto báječným plemenem u nás či na některé z výstav.
We will gladly response any of your Aussie questions, or will welcome you to meet us at home or at any dog show.