HISTORIE  chovatelské stanice  Bohemia Acro
History of the Bohemia Acro breeding station

Vznik naší chovatelské stanice se datuje na konec roku  1 9 8 5 , kdy byla založena pod názvem A C R O , bohužel tehdejší Český svaz chovatelů nedával názvy chovatelských stanic registrovat mezinárodně,pouze vedl Národní registr, a tak se stalo že o 10 let později si název ACRO mezinárodně registrovali chovatelé dobrmanů ve Švýcarsku, a my jsme stáli před rozhodnutím, změnit název úplně,nebo podle vzoru dalších chovatelů,kteří na tom byli stejně jako my, přidat „něco“ k názvu stávajícímu. A protože naše chovatelská stanice byla již v té době pro spousty kynologů a chovatelů pojmem, nejen u nás, ale i v zahraničí, rozhodli jsme se pro variantu č.2, tedy mezinárodně si nechat chránit název:
Our breeding station arose at the end of 1985, when it was founded under the name ACRO, unfortunately the then Czech Association of Breeders did not register the names of breeding stations internationally, it only kept a national register, so ten years later the name ACRO was registered internationally by Doberman breeders in Switzerland, and we had to make the decision whether to change our name completely or, as other breeders in a similar situation had done, add “something” to the existing name. Because our name was known by cynologists not just here but abroad we decided to use the second alternative, to register the name internationally as:

BOHEMIA   A C R O

mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

První fenou, která v naší chovatelské stanici působila ,byla DITA z HRADU JENŠTEJNA, dcera DICKA z Gentu a celočerné SARY z Horních plesů. V tehdejší době to byla fena nejen exteriérově výborná, ale i po pracovní stránce byla vynikající:
The first bitch in our breeding station was DITA from Hrad jenštejn, the daughter of dick from Ghent and the all black SARA from Horní Plesy. At the time she was an excellent bitch not just due to her physical appearance but also from the standpoint of her work:

             

Dita pocházela z chovatelské stanice z Hradu Jenštejna manželů Kaperových z Přezletic,kteří mne v době kdy jsem si Ditu od nich kupovala ( za své první vydělané peníze na brigádě J ) doslova „adoptovali“ za svou dceru a opravdu trpělivě vše vysvětlovali a vedli mé kroky především po stránce vystavování psů, krevních linií tehdejších špičkových plemeníků v západním Německu.Dodatečně jim tímto opravdu srdečně děkuji za vše, co pro mě udělali!!!
Dita came from the breeding station at Hrad Jenštejn and belonged to the Kaperový family from Přezletice and when I bought Dita from them (with the first money I had earned in a summer job ☺) they more or less adopted me as their daughter, patiently explaining everything and teaching me the steps in exhibiting dogs and the blood lines of the top west German breeds at the time. I would thus like to thank them from the bottom of my heart for all they have done for me!!!

První vrh „ A „ Acro se narodil právě Ditě z Hradu Jenštejna, dne 21.2.1986. Otcem štěňat byl tehdy vynikající plemeník FAX Cardinál. Z tohoto vrhu Vám představujeme psa ASCO ACRO, který byl na výstavách několikráte oceněn jako Vítěz třídy,mimo zkoušek z výkonu se účastnil bezpočtu závodů.
Acro’s first litter “A” was born to Dita from Hrad Jenštejn on 21.12.1986. The father was an excellent pedigree male FAX Cardinál. From this litter we present the dog ASCO ACRO, who was judged Class Champion at several dog shows, apart from performance tests he participated in countless contests.

Bohužel povahově opravdu skvělá fenka Dita, která své paničce dělala doslova co jí viděla na očích ( mimo všestranného výcviku, účasti na spousty závodů,včetně Mistrovství republiky v BVK, uměla vyndávat roubík z úst, překousávat provazová pouta, vyhledávat nábojnice, rozlišovat pachové předměty………),uhynula ve věku necelých 4 let na zákeřnou nemoc tetanus. Proto „A“ vrh byl jejím vrhem jediným.
Unfortunately the fantastically sweet natured bitch Dita, who did everything that was in her mistress’ eyes (apart from all-round training, she took part in lots of contests including the National Championships, she knew how to remove a gag from her mouth, chew through rope cuffs, search for cartridge cases, distinguish between powders……) died at almost 4 years from that malign disease of tetanus. So litter “A” was her only one.

   Druhou fenou,rovněž výbornou na výstavách,ale především vynikající stopařkou byla fena LADY ÚV SOOD
The second bitch, likewise excellent at shows, was primarily an excellent tracker. She was LADY úv SOOD.

LADY byla dcerou Mikiho Rhodopy a Polly z Jitčina údolí. Bohužel tato fenka se nesnášela v naší časem se rozrůstající smečce a tak byla později prodána, kde v rodině starších manželů dožila svůj dlouhý a spokojený život.
Lady was the daughter of Miki Rhodop and Polly z Jitčina údoli. Unfortunately this bitch couldn’t stand being in our growing pack and was thus later sold to an older couple were she lived a long and contented life.

   Doslova obratem v chovu, byla koupě chovné feny
An overall turnaround in breeding was the purchase of the breeding bitch

   ELGA  ARABELA

 Elga ve věku 10 roků

kterou Vám na fotografii představujeme jako téměř 10ti letou. Tato opravdu skvělá matka řady špičkových jedinců byla dcerou MUTZe vom Adeloga a Dixie z Gentu.
who is shown here at almost 10 years. This excellent mother of a number of top individuals was the daughter of mutz vom Adeloga and Dixie from Ghent.

   ELGA neodchovala spousty štěňat, ale o co její vrhy byli méně početné to vždy vynikajícím způsobem nahradila kvalitou svých dětí!!! Ve všech vrzích jí,(a samozřejmě také nám), potomci dělali čest i slávu a dozvíte se o nich na dalších stránkách. Rovněž dcery Elgy, jsou po ní, skvělými matkami, které „mají s hůry dáno“ aby měli vynikající potomky.Jen my samozřejmě víme,že to není „s hůry“ ale že nám po sobě Elga zanechala skvělý odkaz,v podobě nejen exteriérově vynikajících především dcer, ale i vnuků a vnuček, vynikajících aportérů, což byla do pozdního věku Elgy její vášnivá záliba.
ELGA did not have a lot of pups, but what her litters lacked in numbers they made up for in the quality of her children!!! All her litters did her (and us) proud and you can read about them on other pages. Likewise Elga’s daughters, taking after her, are great mothers whose offspring are excellent, which is a fitting memorial to Elga; not just in the form of her great looking, primarily, daughters, but also that of her granddaughters and grandsons, who are wonderful retrievers, which was Elga’s great passion until old age.

Přesto NIKDY na TEBE  E L G O  nezapomeneme a zůstaneš v našich srdcích navždy! A moc Ti denně děkujeme, že Tvojí zásluhou je naše chovatelská stanice tam kde nyní je !!!
NO ONE will forget YOU ELGA and you will remain in our hearts forever! We thank you daily for your services in our breeding station!!!

Jak je již z výše uvedeného patrné, věnovali jsme se od počátku nejen výstavám a chovu, ale také výcviku. Můj manžel jako figurant 
As is probably clear from the above, from the start we were not only involved in shows and breeding, but also training. My husband as a helper

a já jako instruktorka výcviku na kynologickém cvičišti, později jsem se stala Okresním poradcem chovu něm.ovčáků,tetovačem.Několik let jsem se aktivně podílela na práci klubu NO jako jednatelka krajské pobočky Praha a později jako jednatelka Klubu německých ovčáků. Ale tím jak se naše „smečka rozrůstala“, času na vykonávání práce jednatelky bylo méně a méně, a byla na úkor našich psů jsem se raději než šidit obojí své funkce vzdala. Přesto nadále vykonávám poradce chovu a tetovače a za to období mám otetováno do dnešního dne (červen 2003) více než 900 štěňat německých ovčáků.
and I as the training instructor at a dog training ground, later I became the District Adviser for Breeding German Shepherds, the tattoo overseer. I have been actively participating in the work of the German Shepherds Club as the executive head for the regional branch Prague and later as the German Shepherds Club executive head. But as our “pack grew” there was less and less time for carrying out the executive head’s duties and looking after the dogs, so rather than do a bad job of both I decided to give up the function. In spite of this I still carry out the role of District Adviser for Breeding, and overseeing the tattoos and so far (June 2003) I have overseen the tattooing of more than 900 German shepherd pups.

Později jsem se stala rozhodčí exteriéru psů,prozatím pro plemeno Shih-tzu.
Later I became a judge of dog exteriors, so far for the Shih-Tzu breed.

Oba dva jsme se stali členy několika zahraničních klubů shih-tzu a Německý ovčák ( např. USA, SRN)
We have both become members of several foreign Shih-Tzu and German shepherd clubs (e.g. USA, Germany)

   V roce 1996 nám předsednictvo Klubu německých ovčáků, udělilo ČESTNÉ uznání 3.stupně a Bronzový odznak,jako uznání naší práce a úspěchů:
In 1996 the presidium of the German Shepherd Club awarded us a 3rd degree honourable acknowledgement and a Bronze Badge in recognition of our work and success.

 

   Nejprve jsme bydleli v Praze ale se zvyšujícím se počtem psů,bylo nutné hledat větší prostory a lepší podmínky pro naše psy a tak jsme se v srpnu  roku 1990 odstěhovali do Štěchovic v okresu Praha-západ.
At first we lived in Prague but with the growing number of dogs it was necessary to find more room and better conditions for our dogs and so in August 1990 we moved to Štěchovice in the district of Prague–West.

Téměř 13 roků bydlení v nádherném prostředí , krásné krajině nedaleko Prahy.Bohužel nám příroda ukázala také stinné stránky v srpnu roku 2002 kdy přišla ničivá povodeň,která smetla polovinu Štěchovic!
We lived in these gorgeous surroundings, not far from Prague, for nearly 13 years. Unfortunately in August 2002 we were witness to nature’s darker side when the floods washed away half of the village!

Především díky povodni,  jsme později začali hledat jiné bydlení.
Primarily thanks to the floods we decided to look for another locale.

Po více než ročním hledání jsme našli přesně to, co nám a našim pejskům vyhovuje! Je to v malé vesničce na rozhraní středních a jižních Čech.
After looking for more than a year we found exactly what we and our dogs had been looking for. It is a small village on the border between central and southern Bohemia.

ZHOŘ u Mladé Vožice ( asi 25km jižně od Benešova, nebo chcete-li 18 km od Tábora :-)
Zhoř u Mladé Vožice (about 25 km south of Benešov or 18 km from Tábor :-)

Zhor 1 :-) "Vejminek" kde žijí naši malí psi dům + část stodoly v pravo,kde jsou kotce pro německé ovčákyokolí našeho domu- koně jsou souseda ne naše:-) to je jen setina našich "trofejí"

Takže od října roku 2003 nás můžete najít ve Zhoři. je to honička být ve Zhoři jednička,ale nám se to podařilo,protože dům má číslo 1 a 3500metrů čtverečních zahrad pro naše hafíky :-)!
So since October 2003 you can find us in Zhoř. It is a bit of a hassle being the number one in Zhoř but we managed it, as the house is number 1 and it has 3500 square metres for our woofers.

Odchovna pro naše psy Our kennel

odchovna malá pro štěňata
koupací pultdchovna_velká

   Přestěhováním  , ale především tím že naši něm.ovčáci již nebydleli s námi v bytě jako dosud, ale v kotcích se zahradou a výběhem, mi „pes v posteli začal chybět. Vše skončilo tak,že jsem manžela přesvědčila,že si koupíme jednoho nějakého malinkého psa,aby bylo i v bytě veselo. Měla jsem to ohromné štěstí, že jsem se měla možnost setkat s fenkou Shih-Tzu, která mi povahou doslova učarovala!!!!! Později když jsem tuto fenku potkávala na výstavách,jsem zjistila, že to tedy nebyla zrovna  „modelka“, ale mě to vůbec nevadilo a budu navždy ráda, že jsem si díky ní chtěla šicu pořídit. Nebylo to totiž v té době příliš jednoduché. Šicu se dali doslova počítat na prstech kolik jich v té době bylo v naší tehdejší Československé republice.
With the move – but primarily due to the fact that our German shepherds didn’t live with us in the house as before but in a pen with a run and garden, I began to miss a dog in the bed. It all ended with me convincing my husband that we should buy a small dog to liven up the house. I had the great fortune that I met with a Shih-Tzu bitch that charmed me with her nature!!! Later when I met this bitch at shows I found out that she wasn’t a “model”, but it didn’t bother me and I will always be glad that thanks to her I wanted to buy a Shih-Tzu. At the time it wasn’t so easy as the number of Shih-Tzus in the then Czechoslovakia could be counted on one hand.

    Nastalo pátrání a shánění štěňátka, i se stalo, že v roce 1990 k nám do naší rodiny přišla malá chlupatá, ale velmi aktivní chundelatá koulička AYME Atfontes,která se narodila v chovatelské stanici pani Ivany Zahradníčkové ze Zličína ( která se nyní aktivně věnuje chovu Amerických kokrů,jichž je i mez.rozhodčí)
 So we set about looking for puppies and in 1990 a small, furry but very attractive shaggy ball by the name of AYME Atfontes, from the breeding station of Mrs. Ivana Zahradníčková from Zličín (who is now an active American Cocker Spaniel breeder and even an international judge) came into our lives.

  Aymé-prosím zdržte se komentáře o mých začátcích groomingu :-)

To měl být ( tedy alespoň podle mého manžela :-)) konec s počtem malých psů v naší rodině. Jenže šel čas, povahově naprosto dokonalá „Ajminka“ rostla do krásy,chlupatěla se a chlupatěla, až bylo rozhodnuto, že protože to byla ta nejkrásnější šicka na světě ( především pro nás), že půjde také na výstavu! A bylo vlastně rozhodnuto. Hned na první výstavě Ajmé v konkurenci 12ti fen zvítězila a bylo jasné, že máme opravdu fenku pěknou, a že tady tak jako naši ovčáci, bude i ona jezdit na výstavy.  Byla velmi úspěšná ve svých 19ti měsících měla prakticky všechny dostupné tituly,přes Oblastního,Krajského,Národního i Klubového vítěze, Několikráte CAC,CACIB a  nakonec i Šampión ČSFR! A jak se stalo,že šicek najednou přibývalo? Na bonitaci s Aymé,jsme se seznámili s chovateli šiciček manželi Baborovými z Prahy ,kteří mají ve Štěchovicích chatu. Ty nás jednoho dne navštívili i se svou „smečkou“ 5ti šicek a mě bylo líto,že mám jen jednu :-( . Tím vlastně vše začalo a já Vám děkuji Slávko a Honzo, že mi Vaše šicu tak učarovali.
This should have been (at least according to my husband ☺) the end of small dogs in our family. Only with time the perfectly tempered Ayme grew up into a beauty, she became hairier and hairier until it was decided that because she was (for us) the most beautiful Shih-Tzu in the world that she will also go on show. So that’s how it was decided. At the very first show Ayme came first among twelve competitors and it was clear that we had a truly pretty bitch and that, like our shepherds, she too would go to shows. She was very successful and in her 19th month she had practically all of the titles going, from District, Regional, National and Club wins, she won the CAC and CACIB several times and even the Champion of Czechoslovakia. So how come there were suddenly more Shih-Tzus? At one of the judgings we got to know the Bavorovýs from Prague who bred Shih-Tzus and had a holiday cottage in Štěchovice. They visited one day with their “pack” of five Shih-Tzus and I was sad that I only had the one :-( , so that is how it all started and I thank you Slávka and Honza that your Shih-Tzus so enchanted me.

A vlastně díky Vám ,jsem přemluvila manžela a jela koupit do Plzně fenku ELZA Veselá současnost a o rok později do Frýdku Místku černobílou fenku Cherie Rongo. To byli zakladatelky chovu šicu v naší chovatelské stanici.
And it was thanks to you that I talked my husband into going to Pilsen to buy the bitch ELZA Veselá at the time and then to Frýdek Místek a year later for the black and white bitch Cherie Rongo. These were the founders of Shih-Tzu breeding in our breeding station.

   Bohužel v roce 2000 nás navždy opustila naše opravdu „postelová“ Aymé, která byla nejen výstavně úspěšná,ale i několik jejich dcer a vnuček jsou naprosto vynikající matky i výstavní „ hvězdy“ jakož i nejúspěšnější syn CH. JUST  Acro. Děkujeme za vše AJMÉ!!
 Litujeme Tvého, pro nás , krátkého života ,rovněž na tebe NIKDY nezapomeneme.
Unfortunately in 2000 our bedtime companion Ayme left us. Not only was she successful in shows but even several of her daughters and granddaughters are absolutely superb mothers and “stars” of the shows just like the most successful son CH. JUST Acro.
Thanks for everything AJMÉ!  We are sad about your, for us, short life and likewise we will NEVER forget you.

                Jako u německých ovčáků ELGA Arabela, tak v chovu šicu byl pro nás naprostou „ BOMBOU „ importovaný pes Kanady.
Just as with the German shepherd ELGA Arabela so with Shih-Tzu breeding the imported dog from Canada was an absolute “knockout”:

Ch.Wenrick´s canadian Glory Keny

 CH. Wenrick´s Canadian Glory   „ KENY“

Na tohoto psa jsem čekala pře 2,5 roku a skutečně se to vyplatilo! Výstavně opravdu velmi úspěšný – do 2,5 let Šampion Český ,Polský, Slovenský a Německý, mnohonásobně CAC,CACIB, BOB,BIG BIS atd., ale především vynikající plemeník,který se dokázal špičkovým způsobem prosadit!!! 
We had waited for this dog for over 2.5 years and it was truly worth it. In shows he was really very successful – within two and a half years the Czech Polish, Slovak and German Champion, and many times winner of CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS etc. but above all an excellent sire, who could assert himself in the best way possible!!!

Svědčí o tom několik šampionů, Interšampionů jeho potomků, dcer, vnuček a synů,kteří se v chovu nadále vynikajícím způsobem prosazují. Bohužel lidská závist která nezná mezí, vedla k tomu, že tohoto psa jsem jako plemeníka využila prakticky jen v odchovech naší chov. stanice, tady nebyl našincům dost dobrý!!! Já toho v žádném případě vůbec nelituji, protože nám se po něm v KAŽDÉM vrhu narodili Šampióni !!
This is borne out by his daughters, granddaughters and sons having several champions among them, who are still going on in an excellent way. Unfortunately human envy, which is without bounds, led to us using this dog as a stud only in breeding within our  breeding station, as one of ours wasn’t good enough!!!. I don’t regret it at all because there was a champion in every litter!!
Ich.LOVE BOY BOhemia Acro

Ich.LOVE BOY Bohemia Acro
(Ch.Wenrick´s Canadian Glory + Cherie Rongbo)

 Jeho vynikajících kvalit si ale povšimla chovatelka z Belgie, pani Erika Kesseler, která ho neváhala ihned jako plemeníka využít, a troufám si tvrdit, minimálně 1/3 jejich odchovů ch.st. Audreys Paradis  jsou jeho potomci, a minimálně polovina vede jeho krev, a chov. stanice from Audreys Paradis,pani Eriky Kesseler  patří k těm nejlepším nejen v Evropě!
However his exceptional qualities were recognised by a breeder from Belgium, Mrs. Erika Kesseler, who didn’t delay in using him as a stud right away, and I dare state that at least 1/3 of her breedings with the breeding station Audreys Paradis are his offspring, and at least a half have his blood in them and the Audreys Paradis breeding station of Mrs. Erika Kesseler is one of the best and not just in Europe!

   Není náhodou, že Keny se stal vynikajícím plemeníkem! Chovatelská stanice Wenrick´s, ze které pochází,manželů Wendy a Richarda Paquette z Kanady patří k absolutní špičce ve Světě!!! Svědčí o tom nejen jejich téměř 30ti letá práce v chovu šicu a tím bezpočet šampionů, ale především po několik let za sebou , psi, nebo feny z jejich chov. stanice získávají ocenění nejprestižnější – SVĚTOVÝ VÍTĚZ!!!! Pro příklad uvádím jen roky poslední Světový a Evropský vítěz 2000 Wenrick´s Hollywood Hit, také Světový vítěz  2001 je pes jejich chovu Wenrick´s Hollywood  Travler( světový vítěz 2004 Wenrick´s Top Man N´Rustinwood )!!! Proto děkuji manželé Paquettovi za svělého Kenyho, a děkuji Keny za vynikající potomky!!!
It is no accident that Keny became an excellent stud! Wenrick’s breeding station, where he came from, run by Wendy and Richard Paquette in Canada, is one of the best in the world!!! This is not only testified by their 30 years of experience in rearing Shih-Tzus and countless champions, but primarily because dogs or bitches from their breeding station have been consecutively winning the most prestigious award going – the WORLD CHAMPIONSHIP! As an example I have only presented the last World and European winner for 2000 Wenrick’s Hollywood Hit, in addition the World Winner for 2001 is also a dog bred by them, Wenrick’s Hollywood Traveler (World Winner 2004 Wenrick’s Top Man N’Rustinwood)!!!. That is why I thank the Paquettes for the brilliant Keny and I thank Keny for his great offspring!!!

   Právě za přispění Kenyho jsem se seznámila s paní Erikou Kesseler z Belgie, které vděčím za půjčení několika vynikajících plemeníků i chovných fen, kteří mají s krví Kenyho, velkou zásluhu o kvalitě našich odchovaných psů a fen šicu. Ani zde se není co divit pani Kesseler má mnoho vynikajících psů i fen, spousty šampionů a interšampionů, většinu krve importované z USA ale i Skandinávie, z posledních ůspěchů jmenuji „jen“  r.Světová  vítězka 2001  ULTRA TOP from Audreys Paradis ( která je i Evropskou vítězkou 99, a rez. Světovou vítězkou 99!!!) Proto si nesmírně vážím její práce, děkuji jí za vše čemu mě co se týká úpravy srsti atd. naučila. A vážím si našeho přátelství, které ústí v navzájem si půjčování chovných psů a fen a tím zkvalitňování odchovů její chovatelské stanice from Audreys Paradis, i naší Bohemia Acro. Děkujeme moc Eriko !!!
It was with Keny’s assistance that we got to know Mrs. Erika Kesseler from Belgium, who I owe many thanks to for lending me several excellent studs and dams that have a bit of Keny in them, a great service to the quality of our Shih-Tzu dogs and bitches. But that is not surprising as Mrs. Kesseler has many excellent dogs and bitches, lots of champions and interchampions, most of the bloodlines imported from the USA or Scandinavia., to name but a few of the successes there are World Champion 2001 ULTRA TOP from Audreys Paradis (who is also the European Champion for 99, and the World Champion for 99!!!). Therefore I appreciate her work greatly and thank her for everything she has taught me involving grooming and so on. I cherish our friendship that has led to our mutually lending sires and dams thus improving the quality of the breeding at the breeding stations from Audreys Paradis and our own Bohemia Acro. Thank you very much Erika.

    Nyní je Vám jasné proč se v rodokmenech budou velmi často objevovat jedinci from Audreys Paradis, nebo proč několik špičkových jedinců z této chov. stanice vlastníme.
Now it should be clear why the pedigrees feature so many individual from Audreys Paradis or why we own several of the top individuals from this breeding station.

      Bohemia Acro

V roce 2003 do naší početné rodiny přiletěl náš "velký - malý muž" Chihuahua Willy - více na jeho osobní stránce :-), v Lednu 2005 se naše rodina rozrostla o nové plemeno australský ovčák!Tak jako shih-tzu jsou aussies jedno velké srdce obalené chlupy! Děkujeme Claire za skvělé psy!
During the year 2003 we added to our large family of dogs our "big/small man," Chihuahua  named Willy - more on his personal pages :-) ,in january of 2005,our family grew even larger with the addition of a new breed Australian shepherd !This breed is similar in nature to the Shih-Tzu - one gigant and loving heart surrounded by fur!Thanks to Clair for truly winderful dogs! :-)
Shallow River´s Wahe Huli Tepa Acro " WAY"

To je asi vše, co jsem Vám o naši krátké historii chovu psů chtěla říci. Pokud jste vytrvali, a dočetli se až sem, děkuji Vám, lépe pak oceníte naši práci a těšíme se, že zůstanete na našich stránkách déle a shlédnete Galerii těch úspěšných
 
That is about all that I wanted to tell you about our dog breeding. If you have borne with us and read to here then I thank you as you will appreciate our work all the more and we look forward to you staying on our pages a bit longer and perusing the galleries of the successful

„dětí Bohemia Acro“.
“Children from Bohemia Acro”

Jarmila Podzemská
English version Ing.Josef Rychtecky Phd.

zapsáno v roce 2001 - doplněno v roce 2004+2005 :-)
Written in 2001 – supplemented in 2004+2005 :-)